Maria Kouns


fil dr

Gymnasielärare

Undervisar i svenska och svenska som andra språk

Forskningsfält:
Mitt forskningsintresse är språkliga aspekter av no-undervisning: dels hur språkinriktade aktiviteter skulle kunna användas för att utveckla ämneskunskaper, dels hur no-lärare skulle kunna utveckla förmågor för att anlägga ett språkligt perspektiv på sin undervisning. I min avhandling (Beskriv med ord, 2014) utforskar jag hur två erfarna fysiklärare utformar och prövar språkinriktade aktiviteter i sin undervisning (Fysik 1 på gymnasiet).

Projekt jag deltagit i:

Läslyftet: medproducent av två moduler i Lälsyftet för grundskolan: Främja elevers lärande i NO I och Främja elevers lärande i SO. Del 6 Smågruppssamtal i NO-/SO-undervisning; Artikeln Talet runt NO-aktiviteterna och Talet runt SO-aktiviteterna.

Vetenskaplig ledare för Läslyftsmodul för gymnasiet (webbpublicering planerad till aug. -16): Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Modulen vänder sig till lärare i alla ämnen.

SALT – Science And Literacy Teaching, ett VR-finansierat forskningsprojekt 2015-2018. Vetenskaplig ledare: Maaike Hajer, Malmö högskola.

Publikationer:

Avhandling

Kouns, Maria (2014) Hur lärare utvecklar språkinriktad fysikundervisning : en designstudie på gymnasiet. Lärande och samhälle, Malmö högskola, ISBN 978-91-7104-587-4 (tryckt), 978-91-7104-588-1 (pdf), ISSN 1651-4513, . 

Lic. uppsats

Kouns, Maria (2011) Inga IG i Kemi A : En språkdidaktisk studie av en kemilärares undervisningsstrategier i en gymnasieklass med elever med svenska som andraspråk. Malmö Högskola, Lärarutbildningen, 190, ISBN 978-97-7104-124-1, ISSN 1653-6037, .