Jenny Green


jenny_green

Fil lic

Undervisar som Gymnasielärare i matematik och tyska. Undervisar för nuvarande på lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad.

Forskningsfält: Matematikens didaktik med fokus på formativ bedömning och återkoppling.

Projekt jag deltar i: Formativ återkoppling i matematikklassrum – nytta eller onytta? Elevers tankar kring en funktionell återkoppling. Att ge återkoppling som för lärandet framåt är en nyckelstrategi inom formativ bedömning. I min forskning har jag undersökt hur elever säger sig uppleva en sådan återkoppling.

Publikationer: Green,  J. (2014). Elevers användande av formativ återkoppling i matematik. Licentiatavhandling, Linköping: Linköpings universitet.