Anna-Lena Godhe


anna-lena-godhe

fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i engelska och svenska som andra språk

Forskningsfält Multimodala texter i språkundervisningen. I en multimodal text används såväl ljud och bild som det talade och skrivna ordet. I licentiatuppsatsen handlade det främst om interaktionen mellan elever då de skapar multimodala texter. I doktorsavhandlingen fokuseras främst bedömningen av de multimodala texterna.

Projekt jag deltagit i:

Har sedan 2012 arbetat med övergripande skolutvecklingsfrågor på FoU-Utbildning Malmö där jag bl.a. lett forskningscirklar främst med inriktning på språkutveckling i ämnesundervisningen.

Samarbetsprojekt Mölndals kommun och Göteborgs universitet. Projektets syfte att följa och bidra till utveckling av undervisningsmiljöer där tekniken används som pedagogiska verktyg. En av initiativtagarna till EdCampÖresund, en ideell knytkonferens arrangerat av lärare och för lärare. Styrelseledamot för SkåneLiSA, en förening för lärare i svenska som andraspråk.

Publikationer:

Godhe, A-L. (2012). Creating multimodal texts in language education. Rapporter Om Svenska som Andraspråk (ROSA) 14, Institutet för Svenska som Andraspråk. Göteborgs universitet. Tillgänglig på;http://hdl.handle.net/2077/30416

Godhe, A-L. (2013). Negotiating assessment criteria for multimodal texts. International Journal of Assessment and Evaluation,19(3), 31-43. http://ijlae.cgpublisher.com/product/pub.251/prod.20

Godhe, A-L. (2013). Tensions and Contradictions when creating a multimodal text as a school task in mother tongue education. Nordic Journal of Digital Literacy, 8(4). Tillgänglig på; http://www.idunn.no/ts/dk/2013/04/tensions_and_contradictions_when_creating_a_multimodal_text