Uppdrag och projekt – exempel


Här får du exempel på uppdrag och projekt som VIS arbetat med de senaste åren. Mer om verksamheten hittar du också på Facebook.

SKOLUTVECKLING ALLMÄNT

På nationell nivå

 • Utveckling av modell för samverkan skola- företag 2017 – 2018 med stöd av VINNOVA
 • Analys av lärares erfarenheter av och inställning till digitala verktyg i undervisningen
 • Modul för Läslyftet (på uppdrag av Skolverket)
 • Studie av hur lärare och skolledare uppfattar begreppet ”beprövad erfarenhet”
 • Analys och förslag beträffande insikter om vetenskap hos dem som gått ut gymnasiet (VIS-projektet Vad alla bör veta om vetenskap)

På regional och kommunal nivå

 • Förberedelse, genomförande och uppföljning av föreläsningen/workshopen Att organisera för skolframgång” i samverkan med forskarna Maria Jarl och Klas Andersson, Göteborgs universitet
 • LSK, Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 (tillsammans med KFSK/FoU Skola)
 • Översättning och sammanfattning av aktuell didaktisk forskning
 • Kemi i förskolan (fortbildning för förskollöärare)
 • Forskningscirklar för olika kategorier som rektorer, förskolechefer, arbetslagsledare, skolbibliotekarier och lärare i olika ämnen
 • Utbildning av ledare för forskningscirklar
 • Analys av försteläraruppdraget
 • NTA-utbildning för lärare
 • Kemiundervisningen i en kommun – analys av resultat, förbättringsförslag
 • Förberedelse och genomförande av Kunskapsdagar vid terminsstart för all skolpersonal i en kommun
 • Systematisk skolutveckling – åtgärdsprogram baserade på egenanalys i skolan
 • Förstudier till analys av kommunens skolutvecklingsbehov
 • Inventering och analys av kompetensutvecklingsbehov i kommunens skolor
 • Analys- och utbildningsstöd för kommunens skolutvecklingsarbete
 • Studie av språkutvecklande arbetssätt i förskolan

På skolnivå (se även VIS-PARTNER)

 • Forskningscirklar för lärare i olika ämnen
 • Handledning av olika personalkategorier: rektor, förstelärare och processledare
 • Fortbildningsdagar – temaexempel: språkutvecklande arbetssätt, naturvetenskapens didaktik
 • Forskarutbildade lärare som resurs i skolan – gemensamma mål mm
 • Handledning av skolledare i komvux
 • Medverkan vid genomförande av Skolverkets projekt Hälsofrämjande skolutveckling (i Hammenhögs
  friskola)
 • Processtöd för skolutveckling för skolledning och arbetslagsledare
 • Dokumentation av kompetensutvecklingsdag
 • Samtalsledare – utbildning och stöd
 • Retorik- och talarutbildningar
 • Följeforskning vid filmprojekt i skolan (på uppdrag av Film i Skåne)

VIS-PARTNER och MÖT FORSKARNA

 • Vetenskaplig metod – stöd för gymnasiearbetet (lärarfortbildning)
 • Husforskarprojekt (= medverkan av forskare i en skola under längre tid, ofta med koppling till gymnasiearbetet) – temaexempel: Mångfald av liv  på Spyken i Lund i samarbete med forskare knutna till Pufendorfinstitutet i Lund
 • Genetik och etik – föredrag och seminarium
 • Vatten som natur- och samhällsresurs
 • Förberedelse, genomförande och uppföljning av Forskningsnätet Skånes årliga projekt Sommarstipendiater

VIS SKOLA & FÖRETAG

 • Young Infra Academy – framtidens infrastruktur (uppdrag från InfraSweden 2030)
 • Samverkan företag-skola vid gymnasiearbetet

VIS har även producerat all verksamhet åt Forskningsnätet Skåne från 2013, bl a forskarföredrag och längre projekt med forskare – totalt över 100 projekt och aktiviteter.

 

mariasuddig_slide