Om oss


VIS står på vetenskaplig grund

VIS erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund. VIS arbetar också för att allmänt stärka vetenskapliga perspektiv i skolan,  t ex genom att låta eleverna möta forskare och arbeta tillsammans med dem i olika projekt.

.

Organisationen VIS

VIS är ett producentkooperativ som drivs av de forskarutbildade lärarna själva i form av en ekonomisk förening utan vinstsyfte.
De forskarutbildade lärarna har aktuell erfarenhet av både skolundervisning och forskning, en unik kombination som skolan behöver i sitt utvecklingsarbete. VIS vill göra de forskarutbildade lärarnas dubbla kompetens lätt tillgänglig var den än den behövs, långt utanför den egna skolan eller kommunen.

Medlemskap i VIS är öppet även för förstelärare utan forskarutbildning.

Här presenteras alla våra VIS-lärare (beteckning på VIS-medlemmar som står till förfogande i skolutvecklingsprojekt).

Så kom VIS till

Under 2012-2013 drevs Vetenskap i skolan, VIS, som ett pilotprojekt för att bygga upp erfarenhet av arbetsformer och aktuella behov av skolutveckling. Erfarenheterna skulle komma till nationell nytta och därför stöddes projektet av Skolverket och SKL. Initiativet till VIS-projektet kom från en grupp som arbetade med samverkan mellan Forskningsnätet Skåne och FoU Skola/Kommunförbundet Skåne.

Pilotprojektet omfattade bland annat att kartlägga vilka lärare med forskarutbildning som fanns (i första steget i Skåne), att lägga upp en kompetensdatabas och att skapa en effektiv förmedlingsorganisation för att göra de forskarutbildade lärarnas speciella kunnande allmänt tillgängligt i skolutvecklingsarbete. Siktet var inställt på att erbjuda långsiktigt hållbara och ekonomiskt attraktiva lösningar. Som slutresultat bildades organisationen VIS. Den skulle bli en stabil plattform för att göra de forskarutbildade lärarnas kunnande lätt tillgängligt för skolor, kommuner, myndigheter och andra intresserade.

Läs gärna uppföljningen av pilotprojektet som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, genomförde och redovisade i ”Visa lärare: Uppföljning av pilotprojektet ”Vetenskap i Skolan”.