VIS litteraturlista


Litteraturlistan ger ett smakprov på den litteratur som VIS använder både för extern och intern utbildning.

Nils-Eric Sahlin m fl (2017). Vetenskap och beprövad erfarenhet – skola. VBE-programmet, Lunds universitet.

 

skolforbattringar_i_praktiken

Blossing, Ulf (2003). Skolförbättring i praktiken. Studentlitteratur.

 

Gibbons

Gibbons, Pauline (2010). Lyft språket, Lyft tänkandet: Språk och lärande. Hallgren & Fallgren.

 

Hattie

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Natur och kultur.2

 

HSV

HSV, Högskoleverket (2012) Rapport 2012:9 R. Utvärdering av forskarskolor för lärare. (Länk)

 

Hajer

Hajer, Maaike & Theun Meestringa (2010). Språkinriktad undervisning. Hallgren & Fallgren.

 

Hakansson7

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012). Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Natur och kultur.

 

Jonsson

Jönsson, Anders (2011). Lärande bedömning. 2:a uppl Gleerups.

 

levinsson

Levinsson, Magnus (2011). ”Utvecklingsledare på vetenskaplig grund – spänningsfältet mellan evidensbaserad praktik och aktionsforskning”. I: Pedagogisk forskning i Sverige. Årg 16. Nr 4. S. 241-263. ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/pfs/article/…/1819/1593

 

lundahl

Lundahl, Christian (2011). Bedömning för lärande. Norstedts

 

Persson

Persson, Johannes & Sahlin, Nils-Erik (2013). Vetenskapsteori för sanningssökare. Fri tanke förlag.

 

PerssonS

Persson, Sven (2008). Forskningscirklar – en vägledning. Malmö stad (länk)

 

 

Sverigeskommuner

Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Forskarutbildade lärare – en väg till skolutveckling – En kartläggning av kommundoktorander inom förskolans och skolans verksamhet, gjord i samarbete mellan Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. (länk)

 

skolinspektionen

Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen – En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Dnr 2010:1284

 

skolverket

Skolverket (2012). Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet

timpeley

Timperley, Helen (2011). Realizing the power of Professional Learning (länk)

 

Timperley, Helen (2008). Teacher professional learning and development

Timperley, Helen (2008). Teacher professional learning and development (länk)

 

wiliam

Wiliam, Dylan (2013). Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur