– Föreställningar om och förhållningssätt till lärande


Vilka föreställningar har elever om undervisning? Vilka tar de med sig in i klassrummet och hur påverkar det hur eleven lär sig? Programmet bygger på forskning om pojkars förhållningssätt till läsning i svenskämnet i skolan.

Innehållet i presentationen kan vara av intresse för fler ämnen inom gymnasieskolan då fokus i presentationen inte är ämnesbundet. Programmet kan ges som separat föreläsning och eller ett seminarium.  Det kan även ingå som en del i en föreläsningsserie om formativ bedömning.

Syfte

  • Att belysa hur föreställningar och förhållningssätt kan påverka elevers kunskapsinhämtning
  • Att öppna för diskussioner om hur dessa föreställningar kan utmanas och/eller användas för att stärka elevens lärande

Aktiviteten riktar sig till gymnasielärare och är en halvdag.

För mer information och intresseanmälan kontakta: info@visvis.se