– Bedömning för lärande


Forskningen har visat att bedömning för lärande är ett av de mest kraftfulla verktygen som kan förbättra elevernas prestationer.

Bedömning med det uttalade målet att stödja elevers lärande – bedömning för lärande – har beskrivits genom fem strategier. Dessa strategier omfattar hela lärandeprocessen från planering och genomförande till utvärdering. Diskussionen handlar inte längre om vilken metod lärare ska välja, utan uppmärksamheten riktas istället mot olika lärandestrategier. Genom att arbeta med att förtydliga mål och kriterier, genom att ge nyanserad och framåtriktad respons samt genom att aktivera eleverna i sin och sina kamraters lärandeprocess kan högre måluppfyllelse uppnås.

Syfte

  • Att ge kunskap om de strategier som ingår i bedömning för lärande
  • Att ge kunskap om vilka effekter dessa strategier ger
  • Att ge kunskap om de förutsättningar under vilka strategierna fungerar bäst
  • Att ge kunskap om olika tekniker som kan användas inom varje strategi

 

Aktiviteten är en halvdag och riktar sig till alla lärare från grundskolan till och med gymnasiet. Dagen inleds med en föreläsning följd av en workshop. Syftet med workshopen är att coacha lärarna i planeringen av olika undervisningssituationer där en eller flera strategier används.

För mer information och intresseanmälan kontakta: info@visvis.se