– Aktivitetspedagogik


Undervisning och övningar kring aktivitetspedagogik som binder ihop och skapar förståelse för flera av de mål som eleverna ska uppnå i skolans olika ämnen.

Aktivt lärande, paideia, med rötter hos Platon/Sokrates under antiken genomsyrar skolutvecklingen för svensk skola. Senare tiders namn inom området som John Dewey, Ellen Key och Elsa Köhler har implicit påverkat styrdokumenten. Läroplanskommittén, Skola för bildning, ger bildningsbegreppet en förnyad innebörd; ”Bildning i denna mening är att åstadkomma något inte på förhand givet. Bildning är något människor gör med sig, ett aktivt företag, utbildande av förmågor och omdöme som gör friheten möjlig” (SOU 1992:94, s. 49).

Betänkandet Att lära och leda. presenterar en kunskapsväg, att lärare skall ”sträva efter att integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstens metod blir en självklar kunskapsväg i skolans vardagliga arbete – -”. (SOU 1999:63 s. 56).

Vi menar att det pedagogiska utvecklingsarbetet med stöd i skollag 2011 öppnar för praxisnära forskning som bygger på vetenskap och beprövade erfarenheter.

Syfte

  • Att ge handlingserfarenhet genom utvecklande av didaktisk kompetens grundad i vetenskap och beprövade erfarenheter.
  • Att ge kunskap om hur aktivitetspedagogik kan användas i praxisnära försöksprojekt.
  • Att arbeta med aktivitetspedagogiska grunder i workshops och handledning på fältet.

 

Aktiviteten kan tillämpas i olika former t.ex. heldag, återkommande sammankomster, seminarier, konsultering / rådgivning, workshop, enskild konsultation…

För mer information och intresseanmälan kontakta: info@visvis.se