VIS tackar för sig och lägger ner


30 juni 2023. Idag upphör VIS verksamhet – och denna gång inte bara för terminen utan för gott. Läs mer om beslutet att lägga ner VIS efter drygt tio framgångsrika år.

Beslutet att avveckla VIS togs nyligen vid två möten med föreningsstämman. Det har föregåtts av grundliga diskussioner, analyser av möjliga alternativ men landade i att nedläggning är lämpligast med de förutsättningar som gäller idag. Mycket har hänt sedan VIS kom till för drygt ett decennium sedan.

VIS startade 2012. Det var en tid av nyvaknat intresse för vetenskapens roll i skolan. Kommuner satsade på kommunlektorer, kommundoktorer och kommunlicentiander. De skånska kommunernas samorganisation, Skånes kommuner, organiserade FoU skola, ett samarbete kring skolutveckling där centrala delar var att föra in det vetenskapliga perspektivet i undervisningen. Dessa och liknande initiativ var praktiska uttryck för den betoning som lagts på vetenskap i den nya skollagen 2010 där en ny formulering tagits in: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” VIS var också ett sådant praktiskt uttryck men med lite annorlunda vinkling. Idén till VIS föddes i en liten informell arbetsgrupp som bestod av Birgitta Henecke, vetenskapligt ansvarig för det nystartade FoU skola, samt Maria Brännström och Olle Alexandersson från Forskningsnätet Skåne. De noterade att forskarutbildade lärare var en knapp resurs och ställde sig frågan hur den vetenskapliga grunden skulle säkras hos kommuner och andra skolhuvudmän som led brist på sådana lärare, eller kanske inte hade några alls.

Lösningen blev VIS. Intresserade lärare skulle erbjudas att gå med i en förening och via den erbjuda sina tjänster. Där det behövdes skulle de ställa upp som rådgivare, utredare, lärarutbildare och coacher. Föreningen VIS skulle dessutom erbjuda sina medlemmar utbildning, t ex i processledning och projektarbete. I en serie seminarier skulle intressanta nya idéer om utbildning på vetenskaplig grund presenteras, däribland resultat av VIS-medlemmars egen forskning. Under årens lopp kom VIS att attrahera sammanlagt ett 70-tal medlemmar, de allra flesta lärare som redan var forskarutbildade eller höll på att forskarutbilda sig. De var resursbasen för ett stort antal uppdrag åt främst skånska kommuner och privata skolhuvudmän som VIS kom att utföra under årens lopp. Många av projekten handlade om att analysera orsaker till att önskvärda kunskapsmål inte nåddes och att sedan lägga fram förslag till åtgärder i undervisning och organisation. En del av projekten finns dokumenterade i VIS skriftserie. Vidare var VIS en av initiativtagarna till Lärarnas skolutvecklingskonferens som glädjande nog ser ut att förbli ett för framtiden återkommande evenemang i FoU Skolas regi.

Utvecklingen i skolvärlden har gått framåt sedan 2012, inte minst när det gäller satsning på resurser för skolutveckling. Skolhuvudmännen har i många fall byggt upp betydande egna utvecklingsavdelningar. I ett vidare perspektiv kan andra framgångsrika satsningar inom VIS intresseområden noteras: Förstelärarsystemet 2013, Skolforskningsinstitutet 2015 samt lärosätenas ULF-samarbete om praktiknära forskning som inleddes 2017. På resurssidan kan konstateras att det blivit svårare att hitta medverkande, särskilt till större uppdragsprojekt. Flera VIS-medlemmar har engagerats av utvecklingsavdelningarna eller fått andra viktiga utvecklingsuppgifter på sina ordinarie arbetsplatser. Allt det här är säkerligen tecken på att skolutveckling på vetenskaplig grund har blivit en del av skolvärldens vardag, vilket såväl VIS grundare som VIS medlemmar ytterst hoppades på.

För oss i styrelsen återstår nu att rikta ett stort tack till alla som på något sätt varit delaktiga i VIS. Först och främst vill vi tacka alla ute i skolvärlden som anlitat VIS – kommuner, andra skolhuvudmän och enskilda skolor liksom andra kategorier av uppdragsgivare. Vi vet att ni uppskattat det VIS gjort. Ett stort tack också till dem som bidrog med de idéer och de materiella förutsättningar som gjorde det möjligt att starta VIS: FoU Skola/Skånes kommuner, Forskningsnätet Skåne, Skolverket, SKR och Malmö stad. Ett varmt tack går också till de VIS-medlemmar som ställt upp och arbetat i de olika VIS-uppdragen och med föreningens interna verksamhet. Tack också till dem som engagerat sig i t ex styrelsearbetet eller olika utvecklingsprojekt. Ett alldeles särskilt tack går slutligen till VIS verksamhetsledare sedan starten, Maria Brännström, som outtröttligt drivit både externa uppdrag och intern verksamhet. Utan Maria hade VIS aldrig uppnått tioårsdagen. Vi önskar också Maria all framgång i hennes pågående forskningsarbete som givetvis anknyter till vetenskaplig grund för undervisningen.

För VIS styrelse

Viktoria Lindén
VIS styrelseordförande
2023-06-30