Undervisning från olika vinklar


12 okt 2021. Vid ett VIS-seminarium den 5 oktober presenterade VIS-medlemmen Eva Pennegård sin lic-avhandling om undervisning sedd ur elevers resp lärares synvinkel.

Avhandlingen heter Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet (2019). Eva berättade också hur hon arbetat vidare med resultaten efter licputationen.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om Evas forskning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/elevers-expertis-om-undervisning-outnyttjad-resurs.