Skåne välrepresenterat på högskolornas samverkanskonferens


Den här veckan (10-11 maj 2019) genomförs HSS, en vartannat år återkommande konferens för samverkan mellan högskolor och samhället i övrigt. Sydsverige sticker ut bland de ganska få inslag som handlar om samverkan mellan högskola och skola. I konferensens ”forskarlounge” där forskare samtalar om olika samverkansämnen är ett av temana samverkan om forskning för skola på vetenskaplig grund. Flera VIS-medlemmar liksom den vetenskapliga ledaren för FoU Skola i Skåne, Elena Zukauskaite, medverkar. Bland exemplen presenteras ett par skånska projekt som bedriver praktiknära forskning.

I konferensens workshopdel hittar vi ett program  om SI, Supplemental Instruction eller på svenska samverkansinlärning”. SI är en amerikansk studiemetod som började användas för omkring femtio år sedan och därefter har spritts över världen. En kortdefinition är att SI är ”ett studentdrivet komplement till ordinarie undervisning vid högre utbildning” (citat ur en  utvärderingsrapport från Lunds universitet – se nedan). SI har spritt sig från den akademiska världen till ungdomsskolan, bl a i södra Sverige där Lunds universitets SI-centrum samarbetar med för närvarande ett 30-tal gymnasieskolor och även några få grundskolor.

SI bygger på att studenterna själva engagerar sig och driver sina studier tillsammans, speciellt när det gäller inlärningsstoff som uppfattas som svårt, och är således en smula besläktat med det som i skolans värld kallas kollegialt lärande när det bedrivs lärare emellan. Högskolestudenter och numera alltså även gymnasister kan utbildas till s k SI-ledare för att spela en nyckelroll i detta slags gemensamma lärande.

Metoden uppges visa goda resultat. Om du vill veta mer rekommenderar vi att du tar en titt på den utvärderingsrapport som Lunds universitet publicerade 2016. Du hittar en särskild rapport om SI i gymnasieskolan här.

HSS-konferensen som 20-årsjubilerar i år äger denna gång rum på Örebro universitet. Huvudfinansiärer är Tillväxtverket, Vinnova och KK-stiftelsen. Anmälan är tyvärr stängd men information om programmet hittar du här.