Uppsala universitet samlade lektorer – VIS var där


Tidigare i höst bjöd Uppsala universitets Forum för samverkan in lektorer i sin region för att diskutera de disputerade lärarnas roll som brobyggare mellan akademin och skolan. Hur ska denna uppgift hanteras av kommuner, akademi och lärarna själva? Nätverk av modell VIS kan vara en väsentlig del av lösningen, menade VIS verksamhetsledare Maria Brännström som var inbjuden att tala på lektorsträffen. Hon berättade bl a om varför VIS en gång kom till.

– Vi var ett antal disputerade lärare som kom tillbaka till skolan och undrade varför man inte tog vara på våra erfarenheter från forskarutbildningen. Så för att göra våra kunskaper tillgängliga i hela regionen skapade vi VIS. Skåne har 33 kommuner och inte alla har forskarutbildade lärare, så tanken var att öka likvärdigheten. Vi har medlemmar från väldigt många forskningsfält och man jobbar i allt ifrån grundskola till vuxenutbildning.

Bland deltagarna i träffen rådde samstämmighet om värdet av detta slags nätverk. Det öppnar för tillgång till  bred kompetens i många skolor och möjliggör samverkan mellan de disputerade lärarna vilket stärker dem i deras roll.

En annan av talarna var förra ledaren för FoU Skola i Skåne, Margareta Serder, numera universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet (och VIS-medlem). Hon framhöll vikten av att ta hand om de disputerade lärarnas speciella kunnande:

– Lektorer har många kompetenser som kan vara värdefulla för skolan om man vet hur man ska använda dem; analytisk förmåga, förmågan att skriva och läsa akademisk text och en kunskap om forskningens möjligheter och begränsningar.

Lektorsmötet var ett led i arbetet med regeringsuppdraget ULF. Förkortningen står för Utveckling, Lärande, Forskning och är en riksomspännande försöksverksamhet med praktiknära skolforskning.

Här hittar du ett lite utförligare reportage från mötet med bl a filmade intervjuer med talarna.