Lyckat företagssamarbete får fortsatt VinnovastödGymnasiearbetet kan vara en bra plattform för samverkan skola-företag. Det bekräftas av projektet Young INFRA Academy möter forskarna, som drivs av VIS tillsammans med branschföretag och med stöd av Vinnova. Efter ett försöksår ger Vinnova nu ytterligare bidrag till fortsatt utvecklingsarbete som framför allt handlar om ökad medverkan av forskare.

Projektet kommer att gå vidare enligt den av VIS utvecklade modellen med husforskare. Den innebär att en eller flera forskare knyts till skolorna under den period som projektet pågår och eleverna genomför sina gymnasiearbeten. Husforskarna ger stöd och tips åt eleverna men deltar också i fortbildningsinsatser för lärare. VIS fungerar som koordinator. Modellen kräver mer än t ex enstaka studiebesök och föredrag men den borgar för kontinuitet, vilket ger mycket bättre resultat än tillfälliga nedslag. Det stora värdet av kontinuitet i skolans forskarkontakter påtalas bl a av Teknikföretagen (i en rapport 2017) och Teknikdelegationen (i slutrapporten 2010).

– VIS ser att husforskarmodellen är den mest effektiva metoden för att främja vetenskaplig förståelse i skolan, säger projektledaren, VIS-läraren Annika Andersson.

Projektet Young INFRA Academy (YIA) har initierats av INFRASweden2030, ett nationellt strategiskt innovationsprogram. Idén med det skolprojekt som VIS driver är att skapa intresse hos gymnasieelever för innovation inom markbunden transportinfrastruktur och metoden för detta är att låta dem samarbeta med företag och forskare när de gör sina gymnasiearbeten.

– VIS fungerar som spindeln i nätet här, säger Annika som ansvarat för att utveckla en arbetsmodell för denna typ av samverkan skola-företag. Helt klart är att möjligheterna att lyckas är betydligt större om det finns en koordinerande mellanhand som förmedlar kontakter, löser diverse problem och organiserar projektet.

I pilotprojektet 2017-18 var 23 gymnasieelever och fem företag engagerade. Slutresultatet blev åtta presenterade gymnasiearbeten. Annika berättar:

– Eleverna har fått lära sig formulera frågor, skriva rapporter och lägga fram resultat skriftligt och muntligt. De har haft dragningar på företagen och inför elever och lärare.

Efteråt fick eleverna besvara en enkät om projektet.

– Mycket uppskattat var att få tillgång till företagens labb, fabrikslokaler och avancerade mätutrustning, säger Annika. Och inte minst att arbeta ihop med tekniker och ingenjörer och tillsammans med dem lösa verkliga problem, få delta i fältmätningar osv.

De skolor som hittills deltagit i YIA-projektet är S:t Petri skola och Einar Hansen gymnasium, Malmö. Deltagande företag har varit Trelleborg AB, E.ON, PEAB, ÅF och Tetra Pak.

Mer information: Kontakta projektledare, Annika Andersson, annika.andersson@visvis.se eller VIS verksamhetsledare, Maria Brännström maria.brannstrom@visvis.se.